Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2012

Dz.Urz.MZ.11.8.71 → z dnia 27 października 2011 r.

KOMUNIKAT
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2012


Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723) ogłasza się Program Szczepień Ochronnych na rok 2012, który stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY